نمونه کارهای اجرا شده طراحی، دوخت و نصب پرده
توسط فروشگاه مصطفی عامری